...

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich ARCADE BEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA., z siedzibą w Skoczowie (43-430), przy ul. Górecka 63a,  KRS pod numerem 0000769523, NIP:5482717034, REGON:382440734. gromadzi, wykorzystuje i chroni Twoje dane osobowe, a także przedstawienie przysługujących Ci praw w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych.Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://www.arcadebee.pl jest ARCADE BEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA., z siedzibą w Skoczowie (43-430), przy ul. Górecka 63a,  KRS pod numerem 0000769523, NIP:5482717034, REGON:382440734., e-mail: office@arcadebee.com, tel.: 888 887 080.

Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: office@arcadebee.com z dopiskiem „RODO”.

Cel i podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe zbieramy w następujących przypadkach:

 • Formularz kontaktowy – celem przetwarzania danych (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail) jest udzielenie drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail) lub telefonicznie (w tym za pośrednictwem wiadomości SMS) odpowiedzi na Twoje zapytanie. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. b (obsługa zapytań ofertowych) lub art. 6 ust. 1 lit. a (zapewnienie odpowiedniej obsługi innych zapytań);
 • Rekrutacja z wykorzystaniem formularzy lub wiadomości e-mail – celem przetwarzania danych (CV, listy motywacyjne, dodatkowe informacje) jest rozpatrzenie Twojej aplikacji w procesie rekrutacji. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. b (w przypadku będącej w toku rekrutacji) lub art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda wyrażona w treści CV i listu motywacyjnego; jeśli chcesz, by Twoja aplikacja, była wykorzystana również w innych rekrutacjach, napisz o tym w klauzuli);
 • marketing własnych usług i wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Administratora – celem przetwarzania danych jest przesyłanie przez Administratora informacji handlowych dotyczących jego oferty oraz materiałów promocyjnych. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. a oraz f;
 • zapis na webinar – celem przetwarzania danych jest zorganizowanie i przeprowadzenie webinarium. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. a;
 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. c;
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również w celu analitycznym polegającym na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, piksel Facebook, Salesmanago.pl, Microsoft Bing Ads, a także w celu profilowania dla potrzeb marketingowych, Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. f.

W ramach strony internetowej Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały przez Ciebie podane. Dane osobowe mogą być również w niektórych sytuacjach zbierane automatycznie za pomocą plików cookies, o czym jest mowa w polityce cookies dostępnej poniżej.

Pamiętaj, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Bez ich przekazania nie możemy zrealizować ww. celów.

Przetwarzanie podanych przez Ciebie danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, następuje na podstawie Twojej decyzji. Tym samym podstawą przetwarzania tych danych przez Administratora jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:

 • w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 1 – przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych – przez okres niezbędny ze względu na potrzeby biznesowe Administratora. Dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 1 rok lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 2 – przez okres niezbędny do realizacji będącego w toku procesu rekrutacji, a jeżeli kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacji, także później, jednak przez okres nie dłuższy niż 1 rok;
 • w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 – przez okres niezbędny ze względu na potrzeby biznesowe Administratora, jednak nie dłużej niż przez 2 lata lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 4 – przez okres niezbędny do zorganizowania i przeprowadzenia webinarium;
 • w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 5 i 6 – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

Przysługujące prawa

Przysługują Ci następujące prawa: 

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym wobec profilowania;
 • przenoszenia Twoich danych osobowych;
 • w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcą danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora danych, podmioty świadczące usługi prawne, zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, podmioty obsługujące mailing, podmioty świadczące usługi księgowo – podatkowe, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Z uwagi na korzystanie przez Administratora z usług Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram oraz Microsoft Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Portale wykorzystują zatwierdzone klauzule umowne lub stosują mechanizmy zabezpieczeń wskazane w RODO, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

Administrator może korzystać również z usług Google, który utrzymuje serwery na całym świecie, wobec czego dane osobowe mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Google stosuje mechanizmy zabezpieczeń przewidziane przez RODO.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności każdego z tych podmiotów:


Zasady reklamacji

1. Nabywca ma prawo do reklamacji jakości wykonanych usług.
2. Reklamacja powinna zostać złożona na adres email: office@arcadebee.com lub w formie pisemnej w miejscu świadczenia usług. Do reklamacji powinno się załączyć potwierdzenie zakupienia usługi.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego w ciągu 7 dni od jej złożenia. O decyzji nabywca zostanie poinformowany za pomocą wiadomości email, wysłanej w odpowiedzi na złożoną reklamację.
4. W przypadku uznania reklamacji, sprzedawca umożliwi nabywcy realizację usługi zgodnie z umową lub gdy ta będzie niemożliwa, uzgodni z nabywcą jej realizację w innym dogodnym terminie lub zaproponuje inną usługę zastępczą.
5. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do Operatora Płatności na zasadach przez niego określonych.
6. Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy na korzystanie z Atrakcji w terminie do 72 godzin przed terminem świadczenia usługi. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności najlepiej przez automatyczną anulację podpiętą do maila z zamówieniem.
7. Kwota wpłacona za zakupioną usługę, zostanie zwrócona na wskazane przez Nabywcę konto bankowe w terminie 7 dni.
8. Na podstawie art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o
świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi, kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
9. W stosunku do zakupionych Voucherów Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Vouchera. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Nabywca składa oświadczenie o odstąpieniu przy pomocy Serwisu Internetowego, poprzez email (office@arcadebee.com), lub osobiście w Miejscu Świadczenia Usług. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Nabywca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań́. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni.

Microsoft Clarity

Współpracujemy z Microsoft Clarity i Microsoft Advertising, aby rejestrować sposób, w jaki korzystasz z naszej witryny internetowej i wchodzisz w interakcję z nią za pomocą wskaźników behawioralnych, map cieplnych i odtwarzania sesji, aby ulepszyć i promować nasze produkty/usługi. Dane dotyczące użytkowania witryny internetowej są przechwytywane przy użyciu plików cookie własnych i stron trzecich oraz inne technologie śledzenia w celu określenia popularności produktów/usług i aktywności online. Ponadto wykorzystujemy te informacje do optymalizacji witryny, do celów związanych z oszustwami/bezpieczeństwem i reklamą. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak firma Microsoft gromadzi i wykorzystuje Twoje dane, odwiedź Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Microsoft


Social Media

Administratorem danych osobowych na fanpage (profilu) na portalu społecznościowym Facebook, Instagram, LinkedIn czy Twitter jest ARCADE BEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA., z siedzibą w Skoczowie (43-430), przy ul. Górecka 63a,  KRS pod numerem 0000769523, NIP:5482717034, REGON:382440734.

Administrator przetwarza dane Użytkowników, którzy:

 • dokonali subskrypcji na fanpage’u lub innym profilu na portalu społecznościowym poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 • opublikowali swój komentarz lub kliknęli ikonę „Lubię to” bądź tożsamą pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u (profilu).

Administrator może przetwarzać następujące dane:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkowników na ich własnych profilach na portalu społecznościowym,
 • dane opublikowane przez Użytkowników na profilu na portalu społecznościowym;

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane mogą być w następujących celach:

 • prowadzenia fanpage pod nazwą Arcade Bee na portalu społecznościowym Facebook, w tym w celu administrowania i zarządzania fanpage oraz komunikowania się z Użytkownikami, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc., na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz f RODO;
 • prowadzenia profilu pod nazwą arcadebee na portalu społecznościowym Instagram, w tym w celu administrowania i zarządzania profilem oraz komunikowania się z Użytkownikami, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc., na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz f RODO;
 • prowadzenia profilu pod nazwą ArcadeBee na portalu społecznościowym LinkedIn, w tym w celu administrowania i zarządzania profilem oraz komunikowania się z Użytkownikami, na warunkach oraz na zasadach określonych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz f RODO;
 • prowadzenia profilu pod nazwą arcadebee na portalu społecznościowym TikTok, w tym w celu administrowania i zarządzania profilem oraz komunikowania się z Użytkownikami, na warunkach oraz na zasadach określonych przez TikTok na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz f RODO;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
 • badania satysfakcji klientów i określenia jakości produktów oferowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

Odbiorcą danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z działalnością na portalu społecznościowym mogą być:

 • upoważnieni pracownicy Administratora danych,
 • podmioty związane z Administratorem umową o świadczenie usług w zakresie zapewnienia funkcjonowania fanpage’a lub innego profilu na portalu Facebook, Instagram, LinkedIn oraz TikTok,
 • właściciel portalu społecznościowego Facebook i Instagram w zakresie, jaki wynika z zapewnienia funkcjonowania fanpage’a na portalu Facebook i Instagram – zgodnie z regulaminem tego portalu.
 • właściciel portalu społecznościowego LinkedIn w zakresie, jaki wynika z zapewnienia funkcjonowania profilu na portalu LinkedIn – zgodnie z regulaminem tego portalu;
 • właściciel portalu społecznościowego TikTok w zakresie, jaki wynika z zapewnienia funkcjonowania konta na portalu TikTok – zgodnie z regulaminem tego portalu.

Dane Użytkowników zostały pozyskane od portalu Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok oraz z publicznych profili Użytkowników na wskazanych platformach internetowych.

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny ze względu na potrzeby biznesowe Administratora, przez okres prowadzenia fanpage (profilu) lub do czasu, aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania, cofnie zgodę – jeżeli dane przetwarzane były na podstawie zgody, lub Administrator sam stwierdzi, że dane zdezaktualizowały się.

Użytkownik posiada prawa wymienione w treści niniejszej Polityki prywatności.

Profilowanie

Administrator nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny lub które wpływają na Ciebie w podobny sposób. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania w celu realizowania działań marketingowych przez Administratora. Zautomatyzowane przetwarzanie danych pozwala na ocenę wybranych zachowań, tworzenie prognoz zachowań na przyszłość oraz wyświetlanie treści marketingowych. Nie ma to jednak wpływu na Twoją sytuację prawną. Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeżeli miałoby ono negatywny wpływ na Twoje prawa i obowiązki.

Zmiana polityki prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Zamów voucher