Regulamin

§ 1 – definicje

Sprzedawca / Arcade Bee sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie przy ul. Góreckiej 63A, 42-430 Skoczów, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, pod numerem REGON 382440734, NIP 5482717034, kapitał zakładowy: 5000 zł, adres strony: www.arcadebee.com

Działalność: franczyza centrum rozrywki, prowadzenie centrum rozrywki, programy inwestycyjne, organizację eventów oraz sprzedaż i wynajem urządzeń rozrywkowych, serwis urządzeń.

Nabywca: osoba fizyczna lub prawna zawierająca ze Sprzedawcą umowę poprzez zakup usługi przy pomocy serwisu internetowego lub osobiście.

Korzystający: osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą, realizująca usługę w miejscu świadczenia usług oraz osoba, na rzecz której dokonano nabycia usługi.

Instruktor: pracownik obsługi przeszkolony w zakresie obsługi atrakcji,uprawniony przez Sprzedawcę do sprawowania opieki nad Korzystającym.

Usługa: odpłatne usługi świadczone przez sprzedawcę w miejscu świadczenia usług na zasadach określonych w regulaminie.

Serwis Internetowy: system rezerwacji, informacji oraz sprzedaży usług i towarów prowadzony przez sprzedawcę, dostępny pod adresem arcadebee.com

Umowa: umowa między sprzedawcą a nabywcą zawarta za pośrednictwem serwisu Internetowego lub osobiście w miejscu świadczenia usług.

Operator Płatności: Serwis imoje umożliwiający dokonanie płatności przez Nabywcę podczas zakupu usług i towarów w Serwisie Internetowym.

Metody płatności oferowane przez bramkę to: szybkie przelewy, blik, płatność kartami płatniczymi (MasterCard oraz Visa.)

Regulamin: Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

Voucher: Kupon prezentowy, zawierający informacje o atrakcji, indywidualny numer Vouchera oraz datę ważności, wyznaczającą ostatni dzień, w którym możliwe jest skorzystanie z Usługi. Wartość voucher’a za jego niewykorzystanie w ustalonym terminie nie podlega zwrotowi.

§ 2 – postanowienia ogólne

1. Regulamin określa standardowe zasady i warunki mające zastosowanie do rezerwacji i zakupu usług i towarów pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą, oferowanych w Serwisie Internetowym oraz w Miejscu Świadczenia Usług.
2. Umowy zawierane pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą podlegają prawu polskiemu.
3. Usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu Internetowego są realizowane w Miejscu Świadczenia Usług.
4. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku przekazania praw do skorzystania z Usługi przez Nabywcę Korzystającemu, Nabywca zobowiązany jest przedstawić Korzystającemu Regulamin świadczenia usług.
6. Przyjęcie Vouchera przez Korzystającego od Nabywcy, jest jednoznaczne z zapoznaniem się akceptacją Regulaminu przez Korzystającego.
7. Regulamin określa zasady zawierania i odstąpienia od Umowy pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą, prawa i obowiązki Sprzedawcy, Nabywcy i innych osób przebywających w Miejscu Świadczenia Usług oraz zasady
korzystania z Atrakcji.
8. Każda osoba przebywająca w Miejscu Świadczenia Usług zobowiązana jest do stosowania się do postanowień Regulaminu oraz instrukcji i poleceń Obsługi.

§ 3 – Centrum rozrywki

Mając na uwadze podstawowe zasady polityki naszej firmy, a w szczególności dbałość o osiągnięcie zadowolenia naszych Klientów z jakości świadczonych usług, prosimy o zapoznanie się z poniższymi punktami i zastosowanie się do wskazanych w nich regulacji.

Zakup żetonów, dokonanie opłaty lub skorzystanie z atrakcji, a także wykorzystanie rezerwacji w naszym centrum rozrywki traktujemy jako potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jednoczesne zobowiązanie do jego przestrzegania.

Warunkiem skorzystania z atrakcji w Arcade Bee jest:

– Nabywca dokonujący rezerwacji za pośrednictwem Serwisu otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji w formie elektronicznej. Czas na dokonanie opłaty jest ograniczony.
– Zakup żetonów w jednej z maszyn sprzedawczych (dalej: żetoniarek) lub wykorzystanie odpowiedniego vouchera;
– Opłacenie kwoty zgodnie z cennikiem za skorzystanie z atrakcji niewymagających wykupienia żetonów;
– Opłacenie i okazanie obsłudze opłaconej rezerwacji w ramach wykorzystania pakietów imprezowych, urodzinowych, pakietów dla koloni zgodnie z umówioną i potwierdzoną datą wykonania usługi;
– Skorzystanie z usług lub atrakcji w oparciu o udzieloną przez managera lub inną osobę zarządzającą zgodę na zawarcie transakcji na określonych warunkach.
– Nabywca jest zobowiązany podać swoje prawdziwe i aktualne dane, w szczególności imię, nazwisko, adres e mail i numer telefonu kontaktowego. Dane te są niezbędne do dokonania rezerwacji, zakupu usługi i jej realizacji.
– Koszty korzystania z Atrakcji określa cennik dostępny w Serwisie Internetowym oraz w Miejscu Świadczenia Usług. Zawarcie Umowy pomiędzy Sprzedającym a nabywcą następuje w momencie opłacenia zakupionej usługi.

Opłaty uprawniają do skorzystania z atrakcji w wyznaczonym dniu i o określonej godzinie lub do momentu wykorzystania żetonu w przypadku maszyn rozrywkowych.

W momencie odbioru rezerwacji, należy natychmiast sprawdzić prawidłowość podanych danych (w szczególności wybrane atrakcje, datę i godzinę, ilość osób) i ich zgodność z zamówieniem. Klient bez ważnej rezerwacji lub potwierdzenia opłaty nie zostanie dopuszczony do skorzystania z atrakcji, a w momencie kontroli i nieposiadania dokumentów poświadczających opłaty, klient może zostać poproszony o opuszczenie centrum.

Zakupu żetonów do automatów wrzutowych dokonuje się gotówką lub kartą, w wyznaczonych do tego maszynach – żetoniarkach.

Przy płatności gotówką: Klient powinien mieć przygotowaną odliczoną kwotę, aby nabyć właściwą ilość żetonów do gry. Maszyny nie wydają reszty, jak również nie umożliwiają zwrotu już wrzuconych pieniędzy, a wszelkie rozpoczęte mają charakter ostateczny i bezzwrotny. Transakcji należy dokonać zgodnie z instrukcjami, znajdującymi się na maszynach.

Przy płatności kartą: Klient powinien najpierw wybrać jeden z pakietów na wyświetlaczu (od 20 do 100 PLN), następnie zbliżyć kartę do czytnika lub skorzystać z terminala, poczekać na informację o autoryzacji. Dopiero w momencie wyświetlenia symbolu ✔transakcja uznaje się za zawartą. W celu zakupu żetonów na kwotę większą niż 100 PLN, należy wykonać więcej niż 1 operację (np. zakupić 1x 100 PLN, nie wypłacać żetonów i zapłacić ponownie np. 50 PLN). Dopiero po wykonaniu wszystkich operacji płatniczych, maszyna naliczy właściwą ilość żetonów do wypłaty.

Niezależnie od sposobu płatności, Klient powinien poczekać na wyświetlenie na głównym wyświetlaczu kwoty oraz ilości wykupionych żetonów (w tym monet bonusowych, dla zakupów za kwoty od 20 PLN) przed potwierdzeniem transakcji na maszynie.

Arcade Bee posiada w sprzedaży vouchery, które podlegają wymianom na wejściówki, żetony do gry na automatach wrzutowych i/lub skorzystanie z oferty barowej (jeżeli salon taką posiada). Vouchery posiadają swoją datę ważności, a po uiszczeniu opłaty, nie podlegają zamianie na gotówkę lub zwrotowi. Vouchery niewykorzystane w terminie stanowionym datą ważności nie podlegają zwrotom ani refundacji.

Wszystkie atrakcje oraz zakupy żetonów dokonane bezpośrednio w lokalu lub innym miejscu prowadzenia działalności przez Arcade Bee mają charakter transakcji bezzwrotnych. W przypadku sprzedaży internetowej (vouchery i/lub pakiety imprezowe), zastosowanie mają zasady Ustawy o Prawach Konsumenta, Dz. U. 2014 poz. 827.

Arcade Bee zastrzega sobie prawo do decydowania o wprowadzeniu specjalnych ofert cenowych, promocji w wybranych terminach i wydarzeniach oraz do prowadzenia kalendarza atrakcji opartego o tymczasowe modyfikacje cen w poszczególne dni tygodnia. Specjalne oferty nie mogą być łączone z innymi promocjami lub akcjami, organizowanymi przez Arcade Bee lub podmioty współpracujące.

Arcade Bee dokłada wszelkich starań, żeby przestrzegać reklamowanego repertuaru, niemniej zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany terminu dostępności atrakcji lub zastąpienia jej inną atrakcją. W przypadku anulowania, przesunięcia lub zastąpienia atrakcji, manager może podjąć decyzję o przyznaniu rekompensaty w postaci zwrotu przedpłaty lub wydanie wejściówek zastępczych na podobną atrakcję w innym terminie, zgodnie z każdorazowym ustaleniem z klientem.

Zasady korzystania z maszyn rozrywkowych:
Korzystanie z maszyn udostępnionych w salonach powinno odbywać się w oparciu o instrukcje obsługi, dostępne przy każdej z maszyn. W przypadku braku informacji lub konieczności doprecyzowania, należy się skontaktować z pracownikiem salonu lub managerem, który wyjaśni zasady działania.

Wszystkie automaty mają charakter wyłącznie rozrywkowy, a wynik rozgrywek uzależniony jest wyłącznie od umiejętności i zdolności gracza, takich jak spostrzegawczość, refleks czy siła.

Wydawanie biletów i ewentualnych nagród z maszyn jest ściśle związane z wynikiem punktowym grającego oraz pozbawione czynniku losowego.

Zasady bezpieczeństwa
Ze względu na Państwa bezpieczeństwo, zwracamy się ze szczególną prośbą o zachowanie ostrożności w korzystaniu z wszelkich atrakcji oraz zapewnienie komfortu korzystania z atrakcji innym gościom. Bardzo prosimy o nie pozostawianie rzeczy oraz wymagających tego osób bez opieki, jak również o nie blokowanie dróg ewakuacyjnych i pożarowych.

W całej przestrzeni Centrum Rozrywki Arcade Bee obowiązują następujące
zakazy:
● Kategoryczny zakaz palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych oraz wszelkiego rodzaju podgrzewaczy (zagrożenie pożarowe);
● Zakaz wnoszenia napojów (w tym alkoholowych), nabytych poza punktami gastronomicznymi należącymi do Arcade Bee;
● Wnoszenia do obiektu i zażywania środków odurzających i/lub psychotropowych;
● Spożywania żywności i napojów poza wyznaczonymi do tego miejscami, w szczególności w trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych i automatów;
● Wnoszenia broni oraz materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, bądź innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu naszych Klientów;
● Przebywania osób w stanie nietrzeźwym lub znajdujących się pod widocznym wpływem środków odurzających lub psychotropowych;
● Wstępu do pomieszczeń oznaczonych jako służbowe;
● Zachowań agresywnych, prowokacyjnych albo w inny sposób stwarzających zagrożenie dla pozostałych klientów oraz obsługi obiektu;
● Wprowadzania rowerów, deskorolek, rolek i wszelkiego rodzaju pojazdów jedno i dwuśladowych, a także wjazdu na tychże.

Zastrzegamy sobie możliwość usunięcia z obiektu Klientów, którzy w rażący sposób naruszają postanowienia regulaminu oraz naruszają obowiązujące zasady bezpieczeństwa.
Zobowiązujemy wszystkich odwiedzających nasze centrum do dbania o wspólny komfort i bezpieczeństwo, a także do korzystania z maszyn, przedmiotów i atrakcji zgodnie z ich przeznaczeniem. W razie jakichkolwiek niejasności, do Państwa dyspozycji jest obsługa oraz manager lokalu, którzy pomogą rozwiać wątpliwości.
W trakcie korzystania z atrakcji w Centrum Rozrywki Arcade Bee, należy zwrócić szczególną uwagę na rzeczy osobiste oraz zachowanie swoje i podopiecznych. Pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione bez opieki rzeczy oraz nie zapewniają opieki dla dzieci na czas nieobecności opiekunów, w salonie obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania dzieci bez opieki. Odpowiedzialność za szkody, dokonane przez podopiecznych ponoszą ich opiekunowie. W razie wypadku lub zdarzenia losowego, wymagającego interwencji służb porządkowych i/lub medycznych, w razie nieobecności opiekuna, Obsługa Salonu ma prawo otoczyć opieką w zakresie dotyczącym udzielenia pierwszej pomocy, zabezpieczenia zdrowia i życia dziecka lub osoby niepełnoletniej do momentu przyjazdu odpowiednich służb lub pojawienia się opiekuna.

§ 4 – Zasady reklamacji
1. Nabywca ma prawo do reklamacji jakości wykonanych usług.
2. Reklamacja powinna zostać złożona na adres email: office@arcadebee.com lub w formie pisemnej w miejscu świadczenia usług. Do reklamacji powinno się załączyć potwierdzenie zakupienia usługi.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego w ciągu 7 dni od jej złożenia. O decyzji nabywca zostanie poinformowany za pomocą wiadomości email, wysłanej w odpowiedzi na złożoną reklamację.
4. W przypadku uznania reklamacji, sprzedawca umożliwi nabywcy realizację usługi zgodnie z umową lub gdy ta będzie niemożliwa, uzgodni z nabywcą jej realizację w innym dogodnym terminie lub zaproponuje inną usługę zastępczą.
5. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do Operatora Płatności na zasadach przez niego określonych.
6. Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy na korzystanie z Atrakcji w terminie do 72 godzin przed terminem świadczenia usługi. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności najlepiej przez automatyczną anulację podpiętą do maila z zamówieniem.
7. Kwota wpłacona za zakupioną usługę, zostanie zwrócona na wskazane przez Nabywcę konto bankowe w terminie 7 dni.
8. Na podstawie art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o
świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi, kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
9. W stosunku do zakupionych Voucherów Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Vouchera. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Nabywca składa oświadczenie o odstąpieniu przy pomocy Serwisu Internetowego, poprzez email (office@arcadebee.com), lub osobiście w Miejscu Świadczenia Usług. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Nabywca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań́. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni.

§ 5 – Płatności
1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru
Kupującego:
a. Płatność online
Szybkie płatności iMoje, za ich sprawne działanie odpowiada ING Bank Śląski, a bezpieczeństwo potwierdza certyfikat PCI DSS.
b. Szybkie przelewy
Szybkie, w pełni automatyczne przelewy z rachunków z najpopularniejszych banków w Polsce bez przepisywania kwoty i danych odbiorcy – i bez pomyłek.
c. Blik
Metoda płatności najszybciej zdobywająca nowych użytkowników łatwa płatność w dwóch krokach – wystarczy przepisać kod z aplikacji swojego banku, a później potwierdzić transakcję na telefonie.
d. Płatność kartami płatniczymi
Za pośrednictwem integratora płatności iMoje, umożliwmy płatności za pomocą popularnych kart płatniczych takich jak MasterCard oraz Visa.

§ 6 – Sposoby i koszty dostawy
Każdy towar w przypadku płatności przelewem lub płatności online wysyłamy zaraz po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie. Przesyłki dostarczają firmy kurierskie Fedex oraz InPost. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki oraz adresu odbiorcy. Zazwyczaj zajmuje to do 2 dni roboczych.

§ 7 – Informacja o prawie do odstąpienia od umowy
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania świadczenia usługi lub przerwania realizacji usługi z przyczyn niezależnych, w szczególności z powodu działania siły wyższej. W takiej sytuacji Sprzedawca zaproponuje Nabywcy skorzystanie z usługi w innym dogodnym dla niego terminie. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobiegnięcia. W przypadku niemożliwości realizacji usługi w innym terminie, sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kwoty wpłaconej przez nabywcę. Kwota ta zostanie zwrócona na wskazane przez nabywcę konto bankowe w terminie 14 dni.

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W przypadku naruszenia przez Klienta lub Grupę Klientów któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, prócz innych praw, Arcade Bee zastrzega sobie prawo podjęcia wszelkich działań mających na celu uzyskanie zwrotu wszelkich poniesionych kosztów i dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, również na drodze sądowej. W przypadku zaobserwowania na terenie obiektu wypadku, prosimy niezwłocznie zawiadomić obsługę centrum, co pozwoli na udzielenie pomocy poszkodowanym i zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym Gościom. Bardzo prosimy o stosowanie się do instrukcji i poleceń obsługi oraz ewentualnych służb porządkowych czy uprawnionych przedstawicieli
ochrony i administracji centrów handlowych.

Informujemy, że w lokalach prowadzony jest monitoring. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania lokalu. Administratorem danych jest Arcade Bee sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie, ul. Górecka 63A 42-420 Skoczów. Dane osobowe pozyskane w wyniku monitoringu są udostępnione wyłącznie administratorowi, firmom świadczącym usługi prawne oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Nagrania z kamery przechowywane są przez 14 dni, następnie są nadpisywane nagraniami z kolejnych dni.

Więcej informacji dotyczących zakresu przechowywania i wykorzystywania danych można uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem office@arcadebee.com.

Arcade Bee nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje wyświetlane lub emitowane w obiekcie przez osoby trzecie. Właściciel, manager oraz obsługa Arcade Bee, w trosce o bezpieczeństwo i komfort naszych Klientów informuje, że wszelkie nieuregulowane kwestie lub wątpliwości nie opisane w regulaminie rozwiążemy w formie pisemnej. Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia prosimy kierować w formie elektronicznej na adres managera office@arcadebee.com.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji oraz zmian niniejszego regulaminu przy zapewnieniu o jego opublikowaniu w centrum rozrywki Arcade Bee oraz dostępnych mediach społecznościowych.

Zarezerwuj online

Zamów voucher

Kontakt