Regulamin Karty Lojalnościowej

Regulamin programu lojalnościowego „Koneserów Chwil Miodnych”

§ 1 Definicje

 • Program – program lojalnościowy organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skierowany do klientów centr rozrywki należących do sieci „Arcade Bee”, których właścicielem jest Arcade Bee sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie.
 1. Organizator – Arcade Bee sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie przy ul. Góreckiej 63A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, pod numerem KRS 0001075640 REGON 382440734, NIP 5482717034, o kapitale zakładowym 5000 zł.
 2. Strona internetowa – dedykowana Programowi podstrona serwis internetowy pod adresem arcadebee.com/tu-sie-wstawi.
 1. Lokal – objęty Programem punkt gastronomiczny zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należący do sieci centr rozrywki Arcade Bee,, których właścicielem jest Organizator. Każdy lokal może w dowolnym momencie być włączony lub wyłączony z ram programu lojalnościowego. Pełna lista punktów dostępna jest na stronie internetowej arcadebee.com 
 1. Uczestnik – spełniający wymogi Regulaminu klient Centrum Rozrywki, będący konsumentem w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025) i dokonujący zakupu usług rozrywkowych lub produktów w Lokalu.
 1. Karta programu – umożliwiająca korzystanie z programu karta, oznaczona unikalnym numerem oraz przypisana bezpośrednio do Uczestnika, wydawana w ramach programu lojalnościowego prowadzonego przez Organizatora. 
 2. Sposób numerowania kart lojalnościowych będzie oparty o oznaczenie salonu (litery) oraz numer porządkowy (0000 – 9999, lub więcej wraz z rozwojem Programu) 
 1. Międzyzdroje MZxxxx
 2. Świnoujście SUxxxx
 3. Olsztyn Ale Zebra AZxxxx
 4. Warszawa Złote Tarasy WWZTxxxx
 5. Warszawa Blue City WWBCxxxx
 6. Bielsko – Biała BBxxxx
 7. Zakopane ZAxxxx 
 1. Pieczątki – jednostki przyznawane Uczestnikowi z tytułu dokonania zakupu określonych produktów i usług objętych Programem. Pieczątki przyznawane są za zakup lub zrealizowanie usługi, zgodnie z zasadami wyrażonymi w Regulaminie.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Programu lojalnościowego „Koneserów Chwil Miodnych”.
 1. Cennik – ogólnodostępny wykaz oferowanych przez Organizatora usług oraz produktów objętych Programem, udostępniany w Centrach Rozrywki w miejscu widocznym dla klientów, w którym określona jest liczba Pieczątek przyznawanych za zakup danego produktu oraz usługi. Cennik obejmuje poszczególne grupy produktów i usług, objętych Programem, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Program prowadzony jest na podstawie Regulaminu określającego prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora.
 2. Program prowadzony jest w Lokalach oraz za pośrednictwem Strony Internetowej w związku z marketingiem oraz promocją działalności Organizatora.
 3. Program rozpoczyna się w dniu 14.02.2024 i obowiązuje na czas nieoznaczony.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyn, z zastrzeżeniem powiadomienia o tym Uczestników z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Powiadomienie o zakończeniu Programu określać będzie datę zakończenia Programu i dokonane zostanie za pośrednictwem wybranych środków przekazu tj., Strony Internetowej, kanałów Social Media lub komunikatu w Lokalach.
 5. Program nie łączy się z innymi promocjami lub programami prowadzonymi przez Organizatora, za wyjątkiem programów, których regulaminy stanowią, że można je łączyć z Programem.

§ 3 Uczestnictwo w Programie

 1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Do wzięcia udziału w Programie niezbędne jest dokonanie rejestracji w jednym z trybów określonych w § 6 ust. 1, 2 lub 3 Regulaminu.
 2. Uczestnik w momencie dokonania rejestracji akceptuje warunki określone w Regulaminie.
 3. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Uczestnicy mogą przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.
 5. Uczestnik bierze udział w programie osobiście. Wyłączona jest możliwość działania Uczestnika za pośrednictwem przedstawiciela.
 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia praw i obowiązków związanych z udziałem w Programie na osobę trzecią.
 7. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów działających na zlecenie Organizatora, w związku z obsługą Programu.
 8. Uczestnik jest zobowiązany działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Uczestnika z udziału w Programie, jeżeli nie spełni on warunków uczestnictwa w Programie, narusza jego zasady, dopuszcza się czynu niedozwolonego lub innego działania niezgodnego z obowiązującymi przepisami wobec Organizatora lub innego Uczestnika.
 9. W przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że działania Uczestnika naruszają postanowienia Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz zablokowania możliwości uczestnictwa w programie. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o wszczęciu postępowania wyjaśniającego oraz przedstawi sposób komunikacji w kontekście uzyskania informacji dot. ww postępowania. Postępowanie wyjaśniające może zakończyć się wydaniem przez Organizatora decyzji o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Programie lub decyzji o umorzeniu postępowania. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego Organizator nie stwierdzi naruszenia przez Uczestnika postanowień regulaminu, wydaje decyzję o umorzeniu postępowania wyjaśniającego. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji Organizatora, w trybie właściwym dla postępowania reklamacyjnego, uregulowanego w § 7 Regulaminu.
 10. Uczestnik przestaje uczestniczyć w Programie z chwilą złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji (w formie pisemnej lub słownej, złożonej w Lokalu lub mailowo pod adresem Organizatora), podjęcia przez Organizatora decyzji o wykluczeniu Uczestnika.  
 11. W przypadku nieskorzystania przez Uczestnika z praw przewidzianych w Programie w okresie jego trwania, Uczestnikowi nie przysługuje prawo zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń z powyższego tytułu wobec Organizatora.

 

§ 4 Ogólne zasady Programu

 1. Uczestnik bierze udział w Programie poprzez dokonanie zakupu usług lub produktów w Lokalu, oraz zarejestrowanie zakupu w momencie jego dokonywania za pomocą pieczątek na Karcie Programu. Programem objęte są produkty oraz usługi znajdujące się w aktualnej ofercie Organizatora, wskazane w Cenniku.
 1. Rejestracja zakupu wymaga:
 1. Zgłoszenia chęci uczestnictwa w Programie
 2. Podania uczestnikowi imienia i nazwiska oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie obsługi Programu. 
 3. Dokonania pierwszej transakcji spełniającej wymogi Programu. 
 1. Uczestnik będzie nagradzany za każdy zakup produktów objętych Programem oraz za dokonanie czynności, o których mowa poniżej, zgodnie z następującymi zasadami:
  1. Za rejestrację w Programie, następującą po dokonaniu transakcji określającej warunki przystąpienia do Programu, otrzyma dwie pieczątki. 
  2. Za każdą transakcję spełniającą warunki programu lojalnościowego, otrzyma jedną pieczątkę. 
 1. W chwili gdy uczestnik uzyska 10 Pieczątek, zostaje uprawniony do odbioru nagrody w postaci vouchera o wartości 30 PLN, ważnego w ciągu 90 dni od chwili otrzymania. Voucher uprawnia uczestnika do odbioru produktów lub usług z oferty sprzedażowej, w ramach kwoty Vouchera, lub skorzystanie ze zniżki przy zakupie. 
 2. Voucher jest ważny w ciągu 90 dni od chwili otrzymania. Uczestnik może wykorzystać Voucher w dowolnym momencie, od chwili otrzymania Vouchera do upływu 90 dni od chwili otrzymania Vouchera. Po upływie 90 dni od otrzymania Vouchera, Uczestnik traci prawo do wykorzystania Vouchera.
 3. Uzyskanie nagrody w Programie jest możliwe wyłącznie poprzez wymianę uzyskanych Pieczątek na nagrodę, bez możliwości uzyskania ekwiwalentu pieniężnego lub dokonywania dopłat do wartości nagrody. 
 4. W ostatnim dniu trwania Programu niewykorzystane przez Uczestnika Pieczątki zostaną rozliczone. Rozliczenie polega na skasowaniu Pieczątek niewykorzystanych przez Uczestnika do dnia rozliczenia.
 5. Punkty zgromadzone przez Uczestników biorący udział w dotychczas prowadzonym przez Organizatora programie lojalnościowym „Koneserów Chwil Miodnych” podlegają konwersji na Pieczątki według następujących zasad:
 • Każda zakończona transakcja powyżej 20 PLN zostanie nagrodzona jedną pieczątką. 
 • Górny limit transakcji nie ma zastosowania przy wydawaniu pieczątek,
 • Uczestnik może dokonać kilku transakcji w ramach jednej wizyty w lokalu. 
  1. W ramach programu i w celu jego uatrakcyjnienia Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania innych niż wymienione w Regulaminie działań promocyjnych dla Uczestników Programu. Ogólne zasady i warunki promocji odbywających się w ramach Programu określone są w załączniku nr 1 do Regulaminu. W przypadku wprowadzenia do Programu wyżej opisanych działań promocyjnych, Organizator poinformuje Uczestników o zasadach i szczegółach danej promocji za pośrednictwem wybranych środków przekazu tj. Aplikacji, Strony Internetowej lub komunikatu w Kawiarniach.
 • Świadczenia przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora w związku z Programem nie podlegają wymianie na gotówkę bądź inne świadczenia.
 • Suma wartości nagród uzyskanych przez Uczestnika nie może przekroczyć jednorazowo 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100). 
 • W momencie odbioru nagrody (vouchera kwotowego), uczestnik programu zobowiązany jest zwrócić kartę lojalnościową. Odmowa zwrotu karty uniemożliwia odbiór vouchera kwotowego.  

§ 5 Karta programu

 1. Karta programu jest własnością Organizatora i jest wydawana Uczestnikowi w związku z dotychczasowym programem lojalnościowym „Koneserzy Chwil Miodnych” prowadzonym przez Organizatora.
 2. Karta programu może być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby Programu i zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Warunkiem zarejestrowania zakupu za pomocą Karty programu jest uprzednie zarejestrowanie karty w recepcji lokalu i potwierdzenie warunków uczestnictwa w Programie.
 4. W przypadku utraty lub zniszczenia karty, uczestnikowi będzie wydana nowa karta, niemniej będzie zawierała wyłącznie pieczątki przyznawane na początku programu. 
 5. Karta Programu nie jest kartą bankomatową, płatniczą lub kredytową.
 6. Karta Programu nie podlega zwrotom ani wymianie na gotówkę. 

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnik może składać reklamacje w formie pisemnej na adres office@arcadebee.com
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika, informację o lokalu, którego dotyczy reklamacja oraz dokładny opis przyczyny reklamacji wraz z żądaniem reklamującego.  
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Arcade Bee. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej przez Arcade Bee na adres email z którego wysłano reklamację. Za datę rozpatrzenia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Uczestnika wiadomości elektronicznej informującej o wyniku reklamacji.
 4. Powyższe postępowanie reklamacyjne nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

§ 8 Obowiązek informacyjny

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://www.arcadebee.pl jest ARCADE

BEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Skoczowie

(43-430), przy ul. Górecka 63a,  KRS pod numerem 0000769523, NIP:5482717034, REGON:382440734., e-mail: office@arcadebee.com, tel.: 888 887 080.

 1. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika zostały określone w odrębnym dokumencie Przetwarzanie danych osobowych, którego treść znajduje się na stronie internetowej https://arcadebee.com/polityka-prywatnosci/
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem email: office@arcadebee.com w tytule treści podając RODO / IOD. Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 
 3. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: 
 • Imię i nazwisko
 • Numer identyfikacyjny karty
 • adres e-mail w zakresie informowania o promocjach i ofercie związanej z realizacją Programu, wyłącznie dla uczestników, którzy wyrażą zgodę na przetwarzanie danych 
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją zasad programu lojalnościowego “Koneserów Chwil Miodnych”, wydawania kart lojalnościowych oraz voucherów upominkowych za udział w programie.

   

 2. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz realizowania celów wynikających z prnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora zgodnie z art. 6 RODO, np. art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
 3. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do wydania karty lojalnościowej i uczestnictwa w programie lojalnościowym “Koneserowie Chwil Miodnych”. Brak udostępnienia danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w programie lojalnościowym Arcade Bee. 
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 5.
 5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji założeń programu lojalnościowego, maksymalnie przez okres 12 miesięcy lub do momentu wycofania zgody przez Uczestnika programu. 
 6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie udziału w Programie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
 2. Pełna treść Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz lokalach biorących udział w Programie. 
 3. Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu w każdym czasie. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie będzie powodować utraty przez Uczestnika nabytych już przez niego praw w Programie, co nie ogranicza uprawnienia Organizatora do zakończenia Programu zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu oraz § 3 ust. 8 Regulaminu. Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Uczestników, którzy nie zrezygnują z uczestnictwa w Programie stosownie do postanowienia § 3 ust. 10 niniejszego regulaminu.
 4. W przypadkach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące w Polsce.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

 

Zarezerwuj online

Zamów voucher

Kontakt